99 ده بند عاشورائی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از روی دوستی نگریستن به چهره دانشمند عبادت است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

بنام خدا

 1:عاشورا غنیمت نیست         قیمت است

قیمت آب و آبرو          در پریشانی پرنده و سنگباران سایه ها
2:عاشورا ابتدای عشق است   در پایانه تشنگی      با بادبانی برافراشته از خون
3:عاشورا بینوائی نیست         جهانی نی است و نوا          جهانی پر از پرنده و میله های سوخته
4:عاشورا برگ نیست    جنگلی است بر پلکهای بهار
با سپیداری سرخ        ایستاده بر نقش پاییزیان
5:عاشورا غریب نیست   در سایه شعله ها
شمشیر افتاده ای است         ایستاده در انتهای زمان         با لبخندی آشنا
6:عاشورا میدان و مرگ نیست    مرد است
و مرد، میدان است   میدان سرنوشت       بی سرگذشت          در بی قراری زنجیر و دل
7:عاشورا تماشا نیست   طاقت است          و قیامت غیرت       بر قامت زمین
8:عاشورا چشم نیست  اشک است در رقص آبی آزادگان         بی حضور باران سرخ تشنگان
9:عاشورا شور گل است          شکفته روی شمشیرها و شانه ها       
10:عاشورا نام نیست      نشان است
عاشورا شناسنامه من است      با نام تو که در خروش خون تو شمشیر می شود قربان نام تو

::: چهارشنبه 87/10/18 ::: ساعت 9:15 صبح ::: ردپای دوستان: ردپا