99 کذلک ننجی المومنین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
کسی که در حال جستجوی دانش مرگش در رسد، در حالی خدا را ملاقات می کند که میان او و پیامبران جز درجه پیامبری فاصله ای نباشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]