99 محاسبه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بر آزار و درد بایدت تحمل نمود و گرنه هرگز خرسند نخواهى بود . [نهج البلاغه]