99 محاسبه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
جانها، طبیعت های بدی دارند و حکمت است که از آنها باز می دارد . [امام علی علیه السلام]