99 مباهله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
تنگدستى بزرگتر مرگ است . [نهج البلاغه]