99 ماندگاری - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خودپسندی ضد درستی و آفت خردهاست . [امام علی علیه السلام]