99 فیضیه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
نادان شما در کار فزاید آنچه نشاید ، و داناتان واپس افکند آن را که کنون باید . [نهج البلاغه]