99 فضایل - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمندان را اکرام کنید که آنان نزد خداکریم اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]