99 ضبط احساسات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
حکمت (از سپاهیان خرد است) و هوس ضد آن . [امام صادق علیه السلام ـ در بیان سپاهیان خرد و نابخردی ـ]