99 ضبط احساسات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
دوستی، میوه فروتنی است . [امام علی علیه السلام]