99 شعیب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هرگاه کسی را دیدید که به وی زهد دردنیا و کم گویی عطا شده، بدو نزدیک شوید که حکمت القامی کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]