99 سیاسی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
نقل می کنند که امام صادق علیه السلام این دو بیت را بارها برای مَثَل زدن می خواند [کنز الفوائد]