99 رسول الله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
دانشمند زنده است؛ اگر چه مرده باشد . نادان مرده است؛ اگر چه زنده باشد . [امام علی علیه السلام]