99 خداگرایى - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
[ و فرمود : ] مرگ نزدیک است و همصحبتى دنیا اندک . [نهج البلاغه]