99 خداگرایى - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] بهترین کارها آن بود که به ناخواه خود را بدان وادارى . [نهج البلاغه]