99 حلق - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
فراخ سینگى و بردبارى دست‏افزار سرورى است و سالارى . [نهج البلاغه]