99 توبه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
هرکس چیزی را دوست بدارد، از آنْ بسیاریاد می کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]