99 تکنولوژی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
سه چیز، دوستی به بار می آورد : دینداری، فروتنی و بخشش. [امام صادق علیه السلام]