99 اهل تسنن - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
عیب تو نهان است چندانکه ستاره بختت تابان است . [نهج البلاغه]