99 امیرالمومنین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دوستیِ برادران دنیایی، بر اثر زودْ گسلیِ علل آن، گسسته می شود . [امام علی علیه السلام]