99 اقتصادی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
آفت دانشمندان، حبّ ریاست است [امام علی علیه السلام]