99 اجتماعی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
بردبارى و درنگ از یک شکم افتادند و هر دو از همت بلند زادند . [نهج البلاغه]