99 ابوحمزه ثمالى - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
گرامی ترین عزّت، دانش است، زیرا با آنشناخت معاد و معاش به دست آید و خوارترین خواری، نادانی [امام علی علیه السلام]