99 ابوبکر عمر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
طراحی وب هاست ایران
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجات دور افتـد و در گمراهی و نادانی ها درافتد . [امام علی علیه السلام]