99 شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
دوستی پادشاهان و خیانتکاران، کمتر می پاید [امام علی علیه السلام]